Privacyreglement

Foto Foto Foto

Privacyreglement TRIAS Kids

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreft een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Gezondheidsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen, of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Gebruiker

Enig persoon die, onder gezag van de verantwoordelijke, gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

 

Beheerder

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor het beheer van de gegevensverwerking.

 

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 

Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 

Derde

Ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de gebruiker, of de bewerker.

 

Ontvanger

Degene aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Uitdrukkelijke toestemming

Elke vrije, specifieke en op adequate informatie berustende wilsuiting van de betrokkene waarmee deze aanvaardt dat op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. Nu werknemers ten opzichte van werkgevers afhankelijk zijn gelden zware eisen aan het toestemmingsvereiste.

 

College

Het College Bescherming Persoonsgegevens

 

Medewerker

Degene die onder de verantwoordelijke is belast met de verwerking van persoonsgegevens. Een onderscheid wordt gemaakt tussen Medewerker A, die in de uitoefening van zijn/haar taken geen medische gegevens verwerkt, en Medewerker B, die in de uitoefening van zijn/haar taken wel medische gegevens verwerkt.

 

Artikel 2

Toepassingsgebied

 

2.1. 

Dit reglement is van toepassing op elke al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door/namens de verantwoordelijke. De verantwoordelijke in de zin van dit reglement is TRIAS, Mississippidreef 61, 3565 CE Utrecht

 

2.2. 

TRIAS garandeert dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO; voor zover van toepassing) en de toepasselijke gedragscodes en richtlijnen. 

 

Artikel 3

Doel van de gegevensverwerking

 

TRIAS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van Fysiotherapeutisch onderzoek, behandeling en gezondheidsvraagstukken.

 

Artikel 4

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 

4.1. 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in artikel 3, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

4.2. 

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een (arbeids)overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

4.3.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de in artikel 3 beschreven doeleinden en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

 

4.4. 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien één van de verwerkingsgronden uit artikel 8 Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.

 

4.5. 

De verantwoordelijke bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan de verantwoordelijke kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift de verantwoordelijke tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

  

Artikel 5

Opgenomen gegevens

 

5.1. 

Alle medewerkers mogen gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is in de uitoefening van hun taken. 

 

5.2 

Medewerkers van TRIAS hebben op basis van de wet (waaronder de Wet BIG, en de WBGO, voor zover van toepassing) en toepasselijke gedragscodes een vergaande geheimhoudingsverplichting, met strenge privacy waarborgen. 

 

5.3. 

Door de personen genoemd in artikel 5.2. kunnen, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, in ieder geval de volgende gegevens worden verwerkt:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • plaats
 • telefoonnummer
 • geslacht,
 • burgerlijke staat, 
 • geboorteland,
 • nationaliteit
 • bedrijf / instelling, 
 • afdeling, functie, 
 • aard dienstverband, 
 • datum in- en uitdiensttreding
 • personeelsnummer,
 • Burger Service Nummer
 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van huisarts en overige behandelaars
 • arbeidsomstandigheden
 • resultaten gezondheidsonderzoeken
 • gegevens voortvloeiende uit het spreekuur

     

5.4 

Indien een fysiotherapeut wordt opgevolgd door een fysiotherapeut kan hij/zij persoonsgegevens verwerken indien de betrokkene hiertegen geen bezwaar heeft.

 

Artikel 6

Digitale toegang tot persoonsgegevens

 

6.1 

Het raadplegen van gegevens is aan te merken als een verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bovenstaande is dan ook van toepassing.

 

6.2. 

TRIAS maakt gebruik van Fysiomanager. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van  
Fysiomanager, waarover zij voor een goede uitoefening van hun taken moeten beschikken.

 

6.3. 

De beheerder en degenen, die in het kader van een door de verantwoordelijke of gebruiker gegeven opdracht werken, hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, voor zover dit voor het gebruik en de bewerking van de gegevens noodzakelijk is, en zij hiertoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

  

Artikel 7

Verstrekking van persoonsgegevens

 

7.1. Met inachtneming van het bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de regels voor de verwerking van persoonsgegevens worden persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene verstrekt aan:

 • Zorgverzekeraars ten behoeve van het declaratieproces
 • Qualiview / Zorg Prestatie Monitor (indien patiënt vooraf toestemming gegeven heeft)

 

7.2. Andere gegevens en gegevens aan anderen dan genoemd in artikel 7.1 worden slechts verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Artikel 8

Informatieverstrekking aan betrokkene

 

8.1. 

Indien bij de betrokkene persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

 • zijn identiteit
 • de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

 

8.2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

 

Artikel 9

Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

 

9.1. 

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.

 

9.2. 

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

 

9.3. 

Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305).

 

9.4. 

Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

 

9.5

Recht op inzage om te weten wie inzage heeft gehad in het medisch dossier.

 

Artikel 10

Recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen persoonsgegevens

 

10.1. 

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

 

10.2. 

De betrokkene kan verzoeken om correctie of afscherming van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. De betrokkene kan middels een aanvulling zijn mening in het dossier laten opnemen.

 

10.3. 

De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

 

10.4. 

De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 11

Recht op vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

 

11.1. 

De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens. Indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd.

 

11.2. 

De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering of vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

 

11.3. 

De verantwoordelijke verwijdert of vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 

Artikel 12

Recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens

 

12.1 

Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 4.4, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

 

12.2 

De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.

 

12.3 

De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een kostenvergoeding vragen (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkenen WBP, Staatsblad 2001 305). De vergoeding wordt teruggegeven in het geval het verzet gegrond wordt bevonden.

 

Artikel 13

Kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens

 

 • De verantwoordelijke maakt het volgende bekend aan de betrokkenen:
 • het bestaan van het bestand bevattende persoonsgegevens
 • het doel van de verwerking van persoonsgegevens
 • het bestaan van dit reglement voor het beheer en verwerking van persoonsgegevens
 • de wijze waarop van de inhoud van dit reglement kennis kan worden genomen.

  

Artikel 14

Klachten

 

14.1. 

Indien een betrokkene of belanghebbende van mening is, dat de verantwoordelijke handelt in strijd met het bepaalde in dit reglement, kan bij de verantwoordelijke schriftelijk een met redenen omklede klacht worden ingediend.

 

14.2. 

Ingediende klachten worden door de verantwoordelijke afgehandeld volgens de klachtenprocedure van TRIAS.

 

Artikel 15

Bewaartermijnen

 

15.1. 

Met inachtneming van wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang en op welke wijze de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders is bepaald, eindigt de bewaartermijn twee jaar na einde dienstverband van betrokkene bij de werkgever ofwel twee jaar na (eerder) overlijden van werknemer ofwel twee jaar na overgang werknemer naar een andere verantwoordelijke/arbodienstverlener.

 

15.2.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd.

 

15.3

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Artikel 16

Beveiliging van gegevens

 

16.1. 

De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen om te garanderen dat de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

 

16.2. 

De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Artikel 17

Overdracht van persoonsgegevens

 

17.1. 

Indien de bestanden worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, blijven de in dit reglement gestelde regels van toepassing.

 

17.2. 

Overdracht van persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke zal slechts plaatsvinden indien dat in overeenstemming is met de wet en nadere specifieke eisen gesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 18

Inwerkingtreding en looptijd

 

18.1 

Behoudens wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang artikel 3 van toepassing is, met inachtneming van artikel 17.

 

18.2 

Dit reglement treedt in werking per 1 december 2023.

 

18.3 

Wijzigingen van dit reglement worden met vermelding van de datum aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in dit reglement worden van kracht een maand na bekendmaking ervan.


Wil je meer weten?

Stel ons een vraag.

Afspraak maken Stel je vraag

Stel je vraag hieronder:


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Momentje...

Hartelijk dank voor je mail. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.